Het Torrebos

Op een heuvel (vroeger "Cleythil" genaamd), langs de weg van Maldegem naar Knesselare, ligt een met grachten omringde hoeve. Dit is de voormalige proosdij van Papinglo, daterend uit de twaalfde eeuw. Het lag in de bedoeling dat monniken van de Baafsabdij te Gent vanuit deze abdijhoeve terrein wonnen op de toen alomtegenwoordige heide en "wastine" (woeste grond) door heideontginning (rechtlijnige dreven, afplaggen van heidegrond) en via visteelt in semi-natuurlijke vijvers en bos-en landbouw geld in de lade brachten.
Torrebos1
De bossen rond Papinglo waren dichte bossen, die langs de Splenterbeek, dicht bij Burkel waren minder dicht begroeid, zogenaamd "magere" bossen. Bossen en akkerland zijn in de loop der eeuwen niet aangegroeid, integendeel er waren perioden gedurende dewelke hun aandeel sterk verminderde ten voordele van de langs alle kanten omliggende heide. De bosontginning en dan met name van het Burkelbos was tot begin de twintigste eeuw een grote bron van tewerkstelling voor het dorp Kleit. Ook bladgrond werd uit het bos geharkt voor verkoop aan bloemisten. Niet zonder reden heeft men Kleit het "bezembindersdorp" genoemd. Bezems werden uit berkerijs, de twijgen van berkescheuten, "ginst" (brem) of "krakke" (struikheide) gemaakt. Pas met de komst van de moderne landbouw werd het areaal bos en heide zwaar teruggedrongen tot de huidige proporties. Het Torrebos is een biologisch waardevol bos van 3.3 hectare gelegen langs de Torredreef parallel met de Aalterbaan ter hoogte van Burkelbloem. Dit gemengd bos met een gevarieerde ondergroei van hulst, éénstijlige meidoorn, lijsterbes en gelderse roos is sinds halverwege 1998 in eigendom van Natuurreservaten vzw. Een groepje ruwe iep, een broedgeval van sperwer, een gevulde paddestoelenlijst met o.a. gele knotszwam en rijkelijk aanwezige mossen en korstmossen maken het geheel tot een interessante "stepping stone" (pitstop maar dan niet voor de formule I liefhebbers) tussen Burkel en Drongengoed.
TorrebosPoel
Op sommige plaatsen dagzoomt de klei (wat niet verwonderlijk is gezien het natuurgebied op een getuigenheuvel ligt), elders woekert adelaarsvaren. Beheersplannen genoeg dus, die in de eerste plaats gericht zijn op het toegankelijk houden van het natuurgebied en het verwijderen van exoten. Op langere termijn wordt hier en in aanpalende percelen die we graag zouden verwerven, gestreefd naar een open tot halfopen kleinschalig mozaieklandschap zoals het er destijds moet hebben uitgezien. Soortenrijke graslanden en structuurrijk bos zullen worden afgewisseld met verspreide struwelen, spontane bosopslag, houtkanten en dreven. Voor het huidige Torrebos wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een zuur eiken-berkenbos. Voor de noordelijke percelen die nog geen eigendom zijn van Natuurreservaten alsook de percelen richting Burkel-Kallekensbos zal worden gestreefd naar beekbegeleidend essen-olmenbos (bv langs de Splenterbeek), natte heide en heischrale graslanden.

Conservator:

Dirk Develter (050 71 91 82)

Steun het biologisch waardevolle Torrebos en doe een gift.